POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Abans de facilitar les seves dades personals i si és necessari prestar el seu consentiment pel seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privacitat.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realiza la web JOANJUBANY.cat de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure citculació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica  3/2018, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitales (LOPDGDD).

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment i per a les finalitats que s’indiquen en cada cas.

 


 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 

– Identitat: Enric Llonch Casasampera

– Adreça postal:

– Telèfon:

– Adreça electrònica: enric@enricllonch.cat